Inleiding

Het totale groenbeheer van De Rekere is in handen van de daarvoor verantwoordelijke bestuursleden. Voordat het seizoen van start gaat bespreken zij de planning en de te verrichten activiteiten met de groepshoofden. In het bestuur wordt de voortgang besproken.

Het groenbeheer op het complex valt uiteen in 4 onderdelen. Deze zijn als volgt in te delen:

 • Het snoeien van bomen en groensingels.
 • Het maaien van de loop- en wandelpaden.
 • Het maaien van slootkanten en langs de bosschages
 • Het schoonhouden van de sloten.

De beheerstaken worden zoveel mogelijk met de leden uitgevoerd tijdens de algemene werkdagen. Voor bepaalde, specifieke werkzaamheden zijn er vaste vrijwilligers.
Als tuinders op het complex klachten hebben over de bosschages en de graspaden kunnen zij dit bij het bestuur aangeven. Hierna wordt er gekeken wat er gedaan moet worden. Het is niet toegestaan hier op eigen initiatief actie te ondernemen.


Werkzaamheden vaste vrijwilligers

De navolgende taken worden door vaste vrijwilligers uitgevoerd:

 • Maaien van de loop- en wandelpaden met de Kubota
 • Maaien van de paden waar de maaimachine niet kan komen.
 • In juni na de ecomarkt maaien van al het lange gras met de vingerbalk.
 • Snoeien bosschages (zomersnoei, wintersnoei)
 • Verzorgen van bomen (zomersnoei, wintersnoei)
 • Onderhoud plantenwal op het parkeerterrein.


Nadere toelichting groenbeheer

Voor wat betreft de in de inleiding genoemde beheerstaken geven wij hierna een uitgebreidere toelichting.

1. Snoeien bomen en groensingels
Bij het snoeien wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het karakter van de groensingel wat de broedgelegenheid van kleine zangvogels vergroot. De onderbegroeiing van de singel wordt 1x per jaar gemaaid met de vingerbalk-maaier of zeis. Ruigten en hoogopgroeiende planten tegen de singels (ook de distels!) hebben een grote ecologische waarde voor honderden soorten insecten en de grondbroeders onder de vogels. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats tijdens de algemeen werkdagen. Snoeiwerkzaamheden vinden alleen voor en na het broedseizoen van vogels plaats (wintersnoei voor 15 maart en zomersnoei na 1 juli).

Door de verantwoordelijke bestuursleden wordt een jaarplanning voor het verzorgen van bomen en struiken opgesteld. Deze planning wordt ingetekend in de plattegrond van De Rekere. Leden kunnen bij het bestuur aangeven als zij last hebben van bomen of bosschages, waarna dit opgenomen kan worden in de jaarlijkse snoeiplannen. Daarbij zal bedacht moeten worden dat het karakter van de tuin in stand gehouden zal worden.

In de winter wordt in overleg met de gemeente gekeken naar nodige verzorging voor de bomen.
De verzorging van de groensingels bestaat uit het verwijderen van opslag zoals, wilg, es, els, vlier, kornoelje en wilde bramen. Het snoeimateriaal wordt ter plekke verwerkt in houtrillen.
In de zomer vindt het bijwerken van de vorm plaats (b.v. zorgen dat er geen lange takken over het pad groeien die hinderlijk zijn bij het maaien en lopen of over tuinen hangen).

De regels bij de snoeiwerkzaamheden:

 • De planning doornemen en afstemmen met het BD gedeelte dat een eigen werkgroep heeft.
 • Zorgen voor vrijwilligers om te helpen bij het afvoeren van takken, verwerken van takken op de juiste plaats.
 • Bij grote werkzaamheden aan bomen en bosschages worden de betrokken tuinders op de hoogte gebracht.
 • Snoeien gebeurt onder begeleiding van een bestuursverantwoordelijke.

2. Grasmaaien op de loop- en wandelpaden
De paden worden in het groeiseizoen van ongeveer maart-november gemaaid. Het maaien gebeurt afhankelijk van de groeisnelheid en hoeveelheid zon. De vrijwilliger(s) neemt (nemen) zelf initiatief tot het maaien. Voor het maaien is een maaimachine beschikbaar, de Kubota. Op die wandel- en looppaden waar de Kubota niet kan komen, wordt er gemaaid met de Flymo of Torro. Aan het begin van het seizoen (medio maart) komen de vrijwilligers bijeen om goede afspraken te maken over de maaifrequentie.

Bovenstaand maaien gebeurt dus alleen op wandel- en looppaden. Al het andere gras en andere grasachtige gewassen worden 2x per jaar gemaaid (zie verde bij 3). Het BD gedeelte heeft zijn eigen beheersmethode. (NB. Het maaisel is prima te gebruiken voor mulchen en composthopen).

De taken van de vrijwilliger(s) die de paden maai(t)en met de Kubota en andere maaimachines:

 • De machines na gebruik schoonmaken en controleren.
 • Zo nodig de vrijwilliger die het machineparkbeheer doet op de hoogte brengen van calamiteiten.

3. Grasmaaien buiten de Wandel en Looppaden
Dit gebeurt 2x per jaar. De eerste maal na de Ecologische dag in juni en de tweede maal voor de najaarsschouw (vanaf begin september). Het maaien gebeurt met de vingerbalk. Waar deze niet bij kan wordt de zeis of bossenmaaier gebruikt. Het gemaaide materiaal wordt afgevoerd. Zo treed er verschraling op en kunnen wij in de toekomst naar 1x maaien van deze stukken per jaar. Ook zullen er zo meer wilde planten soorten zich vestigen en zal het te verwijderen materiaal in de toekomst ook afnemen.

4. Slootbeheer.
Eenmaal per jaar moeten de sloten worden ontdaan van oever- en waterplanten. Dit is verplicht via het schouwbesluit van het Hoogheemraadschap. Dit wordt ook gecontroleerd door het schap. Dit is altijd in oktober. (NB Vroeger moest dit 2x per jaar)
De werkzaamheden bestaan uit het maaien van de oevers (met een zeis) en het verwijderen van alles wat plant is uit de waterlopen. Soms kan men verplicht zijn te baggeren, maar dit is een gemeente taak.
Bovenstaande werkzaamheden gebeuren op de werkdagen. Het zwaardere werk wordt machinaal gedaan door een loonwerker.

Ten slotte 

Wij vertrouwen erop dat met bovenstaande maatregelen het unieke karakter van De Rekere gewaarborgd blijft. Wij verzoeken u dan ook mee te werken aan dit plan. Daarbij is het vooral van belang dat gewenste aanpassingen bij het bestuur of groepshoofd aangekaart worden. Daarbij zal altijd geprobeerd worden om in goed overleg tot een oplossing te komen. Het valt echter niet uit te sluiten dat in sommige situaties het individuele belang van de tuinder moet wijken voor het algemene belang van het complex. Wij vragen hiervoor uw begrip.