1. ALGEMEEN
1.1 Bij het tuinieren als vrijetijdsbesteding dient rekening te worden gehouden met de belangen van natuur en milieu.
Daarom kiest de vereniging nadrukkelijk voor het bevorderen van een ecologische wijze van tuinieren.
In dat kader is er ook plaats ingeruimd voor een specifieke vorm van ecologisch tuinieren,
t.w. de biologisch-dynamische methode.

1.2 De vereniging is lid van de te Alkmaar gevestigde vereniging Federatie van
Amateurtuindersverenigingen Alkmaar en Omsterken, hierna kortweg ‘de Federatie’ genoemd.

1.2 De vereniging is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de eigendommen van de leden.
Schade toegebracht aan verenigingseigendommen dient terstond aan het bestuur te worden gemeld.
De vereniging heeft een W.A.-verzekering voor die gevallen waarin zij bij wet aansprakelijk is.

1.4 Naast het betalen van inschrijfgeld, contributie, pacht en eventuele borgsom zijn de
leden verplicht:
a. hun tuin zorgvuldig te onderhouden en vrij te houden van onkruid;
b. de aanwijzingen van de vereniging in acht te nemen m.b.t. opstallen, gereedschaps-
kisten en composthopen;
c. de aanwijzingen van de vereniging op te volgen ter zake van de teelt in het
algemeen en van bepaalde gewassen in het bijzonder;
d. de aanwijzingen van de vereniging op te volgen m.b.t. het gebruik van meststoffen
en gewas- beschermingsmiddelen;
e. te participeren in de onderhoudswerkzaamheden van het complex dan wel in
andere werkzaamheden ten behoeve van de vereniging

1.5 De verplichtingen van de leden worden nader uitgewerkt in het Tuinreglement

1.6 Een lid heeft het recht aan het Federatiebestuur schriftelijk om bemiddeling te vragen,
indien hij een conflict heeft met het bestuur van zijn vereniging. Eventuele adviezen van
de federatie zijn echter niet bindend en doen geen afbreuk aan het uitgangspunt dat
de Algemene Vergadering het hoogste gezagsorgaan binnen de vereniging vormt.

2 . HET BESTUUR 
2.1 Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van stemmen; indien de stemmen staken
wordt een voorstel geacht te zijn afgewezen.

2.2 Het bestuur stelt een rooster van aftreden op volgens welke jaarlijks ca. éénderde van het aantal
bestuursleden aftreedt. De aftredende zijn terstond herkiesbaar. Bij tussentijds aftreden neemt het nieuw
gekozen bestuurslid op dit rooster de plaats in van zijn voorganger.
Bij het ontstaan van één of meer tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien op de eerstvolgende algemene
vergadering. De periodieke bestuursverkiezing heeft plaats op de algemene vergadering welke binnen
zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt gehouden.

2.3 De voorzitter neemt in beginsel het initiatief tot het houden van vergaderingen van het bestuur
waarbij hij tevens de agenda opstelt. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en van de leden,
waarbij hij de volgorde van de te behandelen onderwerpen regelt. Hij verleent het woord en heeft het recht
elke spreker tot de orde te roepen. Tevens zorgt hij voor handhaving van de Statuten, van
het Huishoudelijk Reglement en van het Tuinreglement. De voorzitter verzorgt de externe contacten
van de vereniging en voert met name, tezamen met de secretaris, de gesprekken met de plaatselijke overheid.
De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de vereniging bij de Federatie.
Zij bezoeken de vergaderingen van de Federatie en rapporteren daarover aan het bestuur van de vereniging.

2.4 De secretaris voert de correspondentie van de vereniging. Inkomende en uitgaande correspondentie wordt
vermeld in het brievenregister en opgeborgen in het archief, dat gedurende tien jaar wordt bewaard.
De systematische inrichting van het archief wordt door het bestuur schriftelijk vastgelegd. Inkomende
brieven worden in beginsel steeds schriftelijk afgedaan. Toezeggingen met een blijvend karakter aan
leden van de vereniging moeten in het archief teruggevonden kunnen worden en dienen daarom schriftelijk
te geschieden. De secretaris draagt zorg voor het opstellen van de notulen van de vergaderingen van het
bestuur en van de leden.
De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenadministratie.
De secretaris draagt er zorg voor dat van alle belangrijke externe gesprekken, zoals met overheidsinstanties
en anderen, een verslag wordt opgesteld, dat na behandeling in een bestuursvergadering,
wordt opgeborgen in het archief van de vereniging. De secretaris stelt jaarlijks een verslag samen
betreffende de toestand van de vereniging dat na goedkeuring door het bestuur, in de algemene
vergadering aan de orde wordt gesteld. Dit jaarverslag dient ten minste gegevens te bevatten met
betrekking tot de bestuurssamenstelling, het ledental, de totale netto oppervlakte van het terrein en
de omvang van het verhuurde gedeelte, de onderhoudssituatie, de relatie met de Federatie en met
de Gemeente, bijzondere activiteiten alsmede belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen
betreffende de groenteteelt in het algemeen en het amateurtuinieren in het bijzonder.
De geschiedenis van de vereniging moet op eenvoudige wijze aan de hand van de achtereenvolgende
jaarverslagen kunnen worden gevolgd.

2.5 De financiële middelen van de vereniging mogen door het bestuur uitsluitend worden aangewend
ten behoeve van de doelstellingen van de vereniging rekening houdend met de door de Algemene Vergadering
goedgekeurde begroting. Voor het verrichten van rechtshandelingen en het doen van investeringen waarvan
de financiële betekenis een bedrag van 4,500 euro te boven gaat behoeft het bestuur de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

2.6 De penningmeester is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging
en tekent de kwitanties en bank- en giro-opdrachten. Hij is belast met het invorderen van de pachtgelden,
de contributies, de andere inkomsten en de borgsommen van de vereniging. Hij is belast met het bewaken
van de begroting en met het ordelijk bijhouden van het kas-, bank- en giroboek. De penningmeester doet op
de jaarvergadering rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar.

2.7 De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie, die de rekening en verantwoording,
over het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur, onderzoekt. Dit onderzoek betreft enerzijds de
juistheid van de boekhouding (rekening) en anderzijds de juistheid van het financiële beleid zoals dat door het bestuur
is gevoerd (verantwoording). De commissie brengt aan de Algemene Vergadering verslag uit van haar bevindingen.
Goedkeuring door de Algemene Vergadering van de financiële jaarrekening en de financiële
verslaggeving strekt het bestuur tot décharge.

2.8 Het Dagelijks Bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, behartigt de
lopende zaken van de vereniging. In spoedeisende gevallen kan het Dagelijks Bestuur beslissingen nemen,
waarover op de eerstvolgende vergadering van het vereningsbestuur verantwoording moet worden afgelegd.

2.9 Het bestuur is bevoegd enige malen per jaar een clubblad uit te geven met de naam ‘Evenwicht’.
In dit blad worden bestuursstandpunten en mededelingen gepubliceerd en wordt informatie gegeven
over het tuinieren in de ruimste zin van het woord. Het blad valt volledig onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Eén der bestuursleden is belast met alle zaken die betrekking hebben op het clubblad en rapporteert daarover
aan het bestuur. Het blad worden verspreid onder alle leden en begunstigers.

2.10 Het bestuur heeft mede tot taak een gemeenschappelijke inkoop van plantgoed, zaden,
meststoffen en andere tuinbenodigdheden te realiseren ten behoeve van de leden.
Aangezien het niveau van de inkoopprijzen en van de kosten nauw samenhangt met de omzet,
moet het als zeer wenselijk worden beschouwd dat zoveel mogelijk leden van deze inkoopservice gebruik maken.
Daarom worden alleen die artikelen gevoerd die wezenlijk goedkoper geleverd kunnen worden
dan het gebruikelijke prijsniveau in de reguliere handel. Het voor de inkoop benodigde geld wordt in goed overleg
met de penningmeester tijdelijk onttrokken aan de kas van de vereniging. Inkoper en penningmeester tezamen
zijn belast met het voeren van het inkoopbeleid en rapporteren daarover aan het bestuur.

2.11 Het bestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele terrein. Ten einde leiding te geven
aan het onderhoud is op elk complex een groepshoofd aangesteld. Elk groepshoofd is in beginsel één der
tuinders van het betrokken complex. Eén der bestuursleden is belast met de coórdinatie van
de werkzaamheden van de groeps-hoofden en rapporteert daarover aan het bestuur.
Het groepshoofd beslist over de uit te voeren werkzaamheden en roept daartoe beschikbaar zijnde leden op.
Alle leden zijn verplicht te participeren in onderhoudswerkzaamheden of andere werkzaam-heden ten
behoeve van de vereniging.

2.12 Elk groepshoofd houdt toezicht op de wijze van tuinieren op zijn complex.
Een aantal malen per jaar worden de tuinen door het groepshoofd tezamen met een lid van
het bestuur gecontroleerd. Indien storende afwijkingen worden geconstateerd van de geldende regels,
wordt het lid hierop gewezen en in de gelegenheid gesteld correcties aan te brengen.
Indien het lid in gebreke blijft is het bestuur bevoegd de pacht en het lidmaatschap op te zeggen.

3 SLOTBEPALINGEN 
3.1 Tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan in een Algemene Vergadering slechts worden besloten
wanneer wordt voldaan aan het ter zake in de Statuten bepaalde. Het voorstel tot wijziging dient als punt
op de agenda van de vergadering te worden opgenomen en dient letterlijk aan de Algemene Vergadering te worden voorgelegd.
Alle leden van de vereniging alsmede de begunstigers krijgen op hun verzoek de Statuten en het Huishoudelijk Reglement uitgereikt.